ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ

Το πρώτο δημόσιο κτήριο στη Κύπρο με Ηλιακό Σύστημα Ψύξης/Θέρμανσης

Μέσα στα πλαίσια του επιχειρηματικού προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007 2013» και του ειδικού στόχου για αύξηση  της συνεισφοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, πραγματοποιεί εγκατάσταση Ηλιακού Συστήματος Ψύξης/Θέρμανσης στο κτήριο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου (διατηρητέες αποθήκες Συκοπετρίτη).

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας συνεργάστηκε με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών για εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας μαζί με την συναφή ακαδημαϊκή και ερευνητική πείρα που κατέχουν οι Δρ. Σωτήρης Καλογήρου, Λέκτορας, και Δρ. Γιώργος Φλωρίδης, επίσης Λέκτορας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και με τους εξωτερικούς σύμβουλους μελετητές,  πραγματοποίησαν τη μελέτη του συστήματος. Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος θα συγχρηματοδοτηθεί μέχρι το 85% από το Ταμείο Συνοχής και το υπόλοιπο από τη Κυπριακή Δημοκρατία με συνολικό κόστος περίπου € 700,000.

Η επιδείνωση των κλιματολογικών συνθηκών από την αλόγιστη χρήση της ενέργειας, σε συνδυασμό με την αύξηση της πρωτογενούς ενεργειακής ζήτησης δημιούργησε την ανάγκη για καλύτερο ενεργειακό σχεδιασμό καθιστώντας την ενεργειακή διαχείριση αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής διοίκησης του Πανεπιστημίου. Η άφθονη ηλιακή ενέργεια της Κύπρου καθορίζει τη χρήση Ηλιακού Συστήματος Ψύξης/Θέρμανσης στα κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου συμβάλλοντας ταυτόχρονα στο στόχο για αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Το σύστημα χρησιμοποιεί θερμική ενέργεια για να παράγει ψύξη και θέρμανση. Η μέθοδος ηλιακής ψύξης/θέρμανσης δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε άλλο σύστημα στο κτήριο καθώς λειτουργεί ανεξάρτητα και η παραγόμενη ενέργεια του θα διοχετεύεται για την ψύξη/θέρμανση του χώρου. Υπολογίζεται να μειώσει σημαντικά το κόστος ψύξης και θέρμανσης του κτηρίου. Εκτιμάται ότι το όφελος στο ενεργειακό ισοζύγιο, σε χαμηλή κλίμακα βέβαια, είναι σημαντικό αφού το 80% της ετησίας κατανάλωσης ενέργειας για τη λειτουργία του χώρου καταναλώνεται για την ψύξη και θέρμανση του

Με τη χρήση της ηλιακής ψύξης/θέρμανσης αναμένεται ότι το οικονομικό ετήσιο όφελος για όλη την  περίοδο θα είναι περίπου στις €30,000 που είναι περίπου 90% λιγότερο κόστος από ένα συμβατικό σύστημα ψύξης/θέρμανσης.

Το έργο της Ηλιακής Ψύξης/Θέρμανσης συνάδει με τις Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνοχή 2007 – 2013. Συνεισφέρει στην επίτευξη του Ειδικού Στρατηγικού Στόχου του ΕΣΠΑ για «βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας μέσω της δημιουργίας ή αναβάθμισης βασικών υποδομών». Ακόμη, το έργο έχει συνοχή με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και απασχόληση με τους στόχους/προτεραιότητες του Εθνικού προγράμματος μεταρρύθμισης της στρατηγική της Λισσαβόνας. Επίσης, έχει άμεση σύνδεση με το Εθνικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 2007-2013. Στόχος είναι ο διπλασιασμός της συνεισφοράς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση έως το έτος 2010, με το έτος αναφοράς το 1997.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου θα είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του Έργου μέχρι και την ολοκλήρωση και τελική παραλαβή του όπως επίσης και για την ορθή λειτουργία και συντήρηση του. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον Ιανουάριο του 201.

δτcypruseu