ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Δήλωση Πολιτικής για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Με τον προσανατολισμό του στην εφαρμοσμένη έρευνα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να καταστεί σημαντικός αρωγός της πολιτείας και της κοινωνίας μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων που την απασχολούν σε όλους τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της γνώσης που υπηρετούνται σε αυτό.

Αναπόσπαστό κομμάτι της πιο πάνω αποστολής είναι η Αειφόρος Ανάπτυξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ενσωματώνοντας σχετικές δικλείδες σε κάθε δραστηριότητα του.

Στόχος είναι η εφαρμογή των αρχών Αειφόρου Ανάπτυξης σε όλες τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και η ενσωμάτωση τους στη γενικότερη κουλτούρα του Πανεπιστημίου. Μία από τις βασικές διεργασίες του είναι η Διαδικασία Δημόσιων Συμβάσεων όπου στόχος είναι η ενσωμάτωση συγκεκριμένων και βιώσιμων Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών σε αυτές.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεσμεύεται να εφαρμόζει Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις ως εξής:

 • Έλεγχος των προδιαγραφών των υποψήφιων διαγωνισμών δημόσιας σύμβασης από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής κατά πόσον περιέχουν Προδιαγραφές Βιωσιμότητας ή όχι
 • Σε περίπτωση που δε περιλαμβάνονται Προδιαγραφές Βιωσιμότητας στον εν λόγω διαγωνισμό, θα γίνεται επικοινωνία με την εκάστοτε Επιτροπή Προδιαγραφών με σκοπό την ενσωμάτωση τους
 • Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται, θα γίνεται έλεγχος ή/και εμπλουτισμός
 • Εάν κάποια/ες από τις προδιαγραφές ενδέχεται να δρα αντίθετα στη διαδικασία του διαγωνίσου γενικά, θα τίθεται σε συζήτηση με την εκάστοτε Επιτροπή Προδιαγραφών
 • Σε γενικές γραμμές, το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής απλά εισηγείται Βιώσιμες Προδιαγραφές στην εκάστοτε Επιτροπή Προδιαγραφών. Τη τελική αποδοχή θα την έχει η εκάστοτε Επιτροπή Προδιαγραφών
 • Οι εισηγήσεις θα κοινοποιούνται και στο Γραφείο Προσφορών και Αγορών.

H επικαιροποιημένη Πολιτική εγκρίθηκε κατά τη 226η  συνεδρία της Συγκλήτου στις 2/4/2024.

 

Green Public Procurement Policy

With its orientation to applied research, the Cyprus University of Technology aspires to become an important leader of the state and our society in dealing with problems that concern it in all the fields of science, technology and knowledge that serve it.

An integral part of the above mission is the Sustainable Development of the Cyprus University of Technology by integrating Sustainable Development processes in each of its activities.

The aim is to apply the principles of Sustainability in all the activities of the University and to integrate them into the general culture of the University.

One of its key processes is the Public Procurement Process where the objective is to incorporate specific and sustainable Environmental Specifications into them.

The Cyprus University of Technology is committed to implementing Green Public Procurement as follows:

 • Check the specifications of the candidate public procurement tenders by the Environmental Policy Office of whether they contain Sustainability Specifications or not
 • If Sustainability Specifications are not included in the tender, the respective Specifications Committee of the tender will be contacted in order to incorporate them
 • If they are included, they will be checked and/or enriched
 • If any of the specifications may act contrary to the tender process in general, it will be discussed with the respective Specifications Committee
 • In general, the Environmental Policy Office simply recommends Sustainable Specifications to the respective Specifications Committee. Final approval will be given by the respective Specifications Committee
 • The proposals will also be communicated to the Office of Offers and Purchases.

The updated Policy was approved during the 226th session of the Senate at 2/4/2024.