Περιβαλλοντική Δήλωση EMAS

Αυτή η Περιβαλλοντική Δήλωση αφορά το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ). Πιο συγκεκριμένα αφορά το κτήριο ΄Παρέα΄ όπου στεγάζονται τα γραφεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (που άμεσα θα μετονομαστεί Τμήμα Χημικών Μηχανικών) και Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων και του κτηρίου Διοικητικών Υπηρεσιών (κτήριο ‘Λαϊκής’) όπου στεγάζονται τα Γραφεία Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας, Γραφεία Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και Γραφεία Υπηρεσίας Συστημάτων, Πληροφορικής και Τεχνολογίας.

Η δήλωση αυτή αποσκοπεί στη παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών στο κοινό και σε άλλους ενδιαφερόμενους, σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδόσεις, καθώς επίσης και στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Πανεπιστημίου. Αποτελεί επίσης μέσο ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες μας.

Τι είναι το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)*

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) αποτελεί ένα εθελοντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς, το οποίο τους δεσμεύει να αξιολογήσουν, να διαχειριστούν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Το Σύστημα αυτό προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ενδεχομένως προκύπτουν από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού και συμβάλει στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων προσδοκιών των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος. Ουσιαστικά το EMAS σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους οργανισμούς και επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους βελτιώνοντας τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις

Το EMAS αποτελεί προς το παρόν το πιο αξιόπιστο και σταθερό περιβαλλοντικό διαχειριστικό σύστημα στην αγορά, το οποίο προσθέτει τέσσερις ακόμα σημαντικούς πυλώνες συγκριτικά με τις απαιτήσεις του διεθνούς κανονισμού ISO140001. Συγκεκριμένα, τη συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση, τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, τη δημόσια πληροφόρηση και τη συμμετοχή του προσωπικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει όμως ότι το ISO14001, ως διεθνές πρότυπο, αποτελεί μέρος του EMAS, ενώ ο νέος σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς οι οποίοι σήμερα εφαρμόζουν άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης να στραφούν όσο το δυνατόν ευκολότερα στο EMAS, ενώ λαμβάνει υπόψιν τις διασυνδέσεις του EMAS με άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το EMAS εφαρμόζεται μέσω του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1221/2009/ΕΚ, για την Εκούσια Συμμετοχή Οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου. Είναι ένα ελκυστικό σύστημα το οποίο άρχισε πλέον να αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Σκοπός του EMAS είναι να προωθήσει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών/επιχειρήσεων μέσω της καθιέρωσης και εφαρμογής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, της συστηματικής, αντικειμενικής και περιοδικής αξιολόγησης των επιδόσεων του συστήματος και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οργανισμού/επιχείρησης, της κατάλληλης ενημέρωσης ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των οργανισμών, του ανοικτού διάλογου με το κοινό και τους ενδιαφερομένους καθώς και την εκπαίδευση και συμμετοχή των εργαζομένων του οργανισμού/επιχείρησης.

*Οι πληροφορίες πάρθηκαν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντική Δήλωση ΤΠΚ 2017

Περιβαλλοντική Δήλωση ΤΠΚ 2018

Περιβαλλοντική Δήλωση ΤΠΚ 2019

Περιβαλλοντική Δήλωση ΤΠΚ 2020 – Πρυτανεία

Περιβαλλοντική Δήλωση ΤΠΚ 2020 – Διοικητικές Υπηρεσίες και Τμήμα Χημικών Μηχανικών