ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια του Πανεπιστημίου, η Πανεπιστημιακή Κοινότητα με καθοδήγηση από το green@cut κατάφερε να μειώσει τη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των κτηρίων του Πανεπιστημίου το 2013 σε σύγκριση με το 2012 κατά 7%  και 10% στους καλοκαιρινούς μήνες. Η μείωση αυτή θεωρείται πάρα πολύ σημαντική αφού με αυτό το τρόπο αποτράπηκε η αυξητική πορεία κατανάλωσης.

Πιο κάτω φαίνονται τα στάδια που ακολουθήσαμε και ακολουθούμε για να πετύχουμε το στόχο αυτό:

  1. Ενημερώνονται όλες οι Υπηρεσίες και Τμήματα του Πανεπιστημίου για την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων τους μαζί με τις γραφικές παραστάσεις της κατανάλωσης ρεύματος. Στα σημειώματα αυτά υπήρχαν εισηγήσεις για και απλούς τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
  2. Πραγματοποιούνται επί τόπου επισκέψεις σε όλα τα Τμήματα και Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου από το green@cut και ομάδα μηχανικών της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας για ενημέρωση του προσωπικού για τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και γενικά για τη σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας.
  3. Ανά τακτά διαστήματα όλη η Πανεπιστημιακή Κοινότητα ενημερώνεται με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το green@cut για τους συγκεκριμένους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και επίσης δίνονταν και κάποιες επιπλέον συμβουλές.
  4. Προωθουνται τεχνολογίες για αναβάθμιση ή/και αντικατάσταση ή/και εγκατάσταση εξοπλισμόυ για καλύτερη ενεργειακή αποδοση.

Κατανάλωση ενέργειας όλων των κτηρίων του Πανεπιστημίου

Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές