ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τον προσανατολισμό του στην εφαρμοσμένη έρευνα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να καταστεί σημαντικός αρωγός της πολιτείας και της κοινωνίας μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων που την απασχολούν σε όλους τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της γνώσης που υπηρετούνται σε αυτό.

Αναπόσπαστό κομμάτι της πιο πάνω αποστολής είναι η Αειφορική Ανάπτυξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ενσωματώνοντας κανόνες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε κάθε δραστηριότητα του.

Στόχος είναι η εφαρμογή των αρχών Αειφορίας σε όλες τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και η ενσωμάτωση τους στη γενικότερη κουλτούρα του Πανεπιστημίου.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεσμεύεται να εφαρμόσει Περιβαλλοντική Πολιτική με τους εξής τρόπους:

 • Συμμόρφωση με την σχετική νομοθεσία και όπου είναι δυνατόν ενεργός συμβολή στην αναθεώρηση/βελτίωση της ή /και κατάρτιση νέων σχετικών νομοθεσιών
 • Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο σύνολο των δραστηριοτήτων του
 • Συνεχής παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση της Περιβαλλοντικής του Επίδοσης
 • Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών δεικτών στις διαδικασίες και στους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
 • Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για περιβαλλοντικά θέματα και καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευθηνής μεταξύ των μελών της
 • Ανάπτυξη ή αναπαλαίωση κτηρίων με στόχο τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και ελάχιστη χρήση φυσικών πόρων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού στα κτήρια και εγκαταστάσεις του
 • Χρήση, όπου είναι δυνατόν, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις εγκαταστάσεις του
 • Δέσμευση εφαρμογής Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων
 • Μείωση της καθημερινής χρήσης χαρτιού και προμήθεια χάρτινων προϊόντων από ανακυκλωμένο χαρτί
 • Ανακύκλωση συσκευασιών και μείωση όσο είναι δυνατόν των απόβλητων/σκυβάλων
 • Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά περιβαλλοντικά πρότυπα
 • Προώθηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Προώθηση της έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών/πρακτικών που σχετίζονται με την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Προώθηση του Ανοικτού Διαλόγου και της ενημέρωσης του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Προώθηση μέτρων αντιμετώπισης και προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή
 • Δικτύωση με άλλους οργανισμούς και πανεπιστήμια με σκοπό όλα τα πιο πάνω

Εγκεκριμένη από τη 41η Συνεδρία της ΕΔΠΑΣ, 9 Ιουνίου 2017

Δήλωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής