ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αποστολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να καταστεί κέντρο αριστείας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα και ταυτόχρονα να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξή της Λεμεσού και ευρύτερα της Κύπρου. Αναπόσπαστο κομμάτι της πιο πάνω αποστολής αποτελεί και η ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευθύνης και συνείδησης στο Πανεπιστήμιο. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιου Κύπρου επιθυμεί να γίνει ένα πρότυπο «Πράσινο» Πανεπιστήμιο ενσωματώνοντας  κανόνες Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς σε κάθε δραστηριότητα του.

Στόχος είναι η εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής σε όλες τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου και η ενσωμάτωση της στην γενικότερη κουλτούρα του Πανεπιστημίου.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεσμεύεται να εφαρμόσει την Περιβαλλοντική Πολιτική με τους εξής τρόπους:

 • Συμμόρφωση με την κατάλληλη νομοθεσία και όπου είναι δυνατόν ενεργός συμβολή στην κατάρτιση νέων σχετικών  νομοθεσιών
 • Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο σύνολο των δραστηριοτήτων του
 • Συνεχής παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση της Περιβαλλοντικής του Επίδοσης
 • Ενσωμάτωση  περιβαλλοντικών δεικτών στις διαδικασίες και στους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης του Πανεπιστημίου
 • Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για περιβαλλοντικά θέματα και καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευθήνης μεταξύ των μελών της
 • Ανάπτυξη, αναπαλαίωση κτηρίων με βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και ελάχιστη χρήση φυσικών πόρων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού στα κτήρια και εγκαταστάσεις του
 • Χρήση, όπου είναι δυνατόν, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
 • Δέσμευση εφαρμογής Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων
 • Μείωση της καθημερινής χρήσης χαρτιού και αγορά χάρτινων προϊόντων από ανακυκλωμένο χαρτί
 • Ανακύκλωση συσκευασιών και μείωση όσο είναι δυνατόν των απόβλητων/σκυβάλων
 • Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με αποδεκτά περιβαλλοντικά πρότυπα
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής επικοινωνίας
 • Προώθηση της έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών/πρακτικών που σχετίζονται με την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Προώθηση του Ανοικτού Διαλόγου και της ενημέρωσης του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εγκεκριμένη από την 73η Συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου η Δήλωση περιβαλλοντικής πολιτικής