Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Καινοτόμο σε δράσεις Αειφορικής Ανάπτυξης

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εισέρχεται ακόμη πιο δυναμικά στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής με την ανάληψη οριζόντιων πρωτοβουλιών βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο Πανεπιστήμιο και της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, από το 2020 επιθυμεί όπως όλες οι ενέργειες του να καλύπτονται κάτω από την ομπρέλα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ο νέος Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, θεωρεί ότι η Βιωσιμότητα αποτελεί κορυφαίο ζητούμενο για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Επιβεβαίωση των όσων στηρίζει ο Πρύτανης, από τον Ιανουάριου του 2020 ορίστηκε σύμβουλος Ακαδημαϊκός, για θέματα βιωσιμότητας, που σε συνεργασία με Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου αλλά και άλλων συνόλων εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας, θα προωθήσει ενέργειες ώστε το ΤEΠAΚ να μπει μπροστά σε θέματα Αειφορίας.

Η ατζέντα του 2030 για Βιώσιμή Ανάπτυξη, όπου αναδύονται και οι 17 Στόχοι και  υιοθετήθηκε από όλα τα Κράτη Μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015, δίνει ένα κοινό προσχέδιο για ειρήνη και ευημερία στο κόσμο. Αγγίζουν όλες τις προκλήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, είναι μία φυσική εξέλιξη αφού από το 2011 το ΤΕΠΑΚ δεσμεύτηκε για τη προστασία του Περιβάλλοντος τόσο με επικαιροποίηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής όσο και με τη δημιουργία του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου που συγκεντρώνει τις Περιβαλλοντικές του δράσεις σε ένα γραφείο.

Το 2018 και 2019 βραβεύεται από το ΚΥΚΠΕΕ με το Χρυσό Προστάτη του Περιβάλλοντος μέσω των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων. Επίσης, το 2019 πιστοποιήθηκε για δύο κτήριά του με το  περιβαλλοντικό πρότυπο EMAS, σύστημα που είναι πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένο.

Από το 2016 είναι επίσημος εταίρος του EIT Climate-KIC και συντονίζει τις δράσεις του στη Κύπρο. Είναι η μεγαλύτερη κλίμακα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω της καινοτομίας.

Το 2019 ήρθε το έργο EXCELSIOR. Σκοπός του έργου είναι η  δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης και τις τεχνολογίες διαστήματος.

Στο ΤΕΠΑΚ δημιουργήθηκε η υβριδική ομάδα, με Ακαδημαϊκούς και Διοικητικούς Λειτουργούς, Αειφορικής Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης (ΑΠΕΑ), αλλά και Φοιτητικοί Όμιλοι με δραστηριότητες που εμπίπτουν άμεσα ή έμμεσα στους 17 Στόχους Βιωσιμότητας

Για όλες του τις ενέργειες που αφορούν Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, το ΤΕΠΑΚ βραβεύεται από το 2014 κάθε χρόνο μέχρι και σήμερα μέσα στα πλαίσια του Διαγωνισμού  Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Το Πανεπιστήμιο έχει πολλά έργα να αναδείξει, αγγίζοντας μεγάλο ποσοστό των 17 Βιώσιμων Στόχων. Πιο κάτω, αναφέρονται μόνο μερικά από αυτά αφού, δεν είναι εύκολο να αναφερθούν όλα. Στόχος των νέων Πρυτανικών Αρχών είναι η χαρτογράφηση όλων των δράσεων της Πανεπιστημιακής κοινότητας ώστε να τεθούν βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι προς την κατεύθυνση της Βιωσιμότητας.

Ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης υλικών Σ12

Σ13

Σ17

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων. Επίσης, εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως Ηλιακή Ψύξη άλλα και εφαρμογή Φωτοβολταικών και Γεωθερμίας.

 

Τροχοδρομείται για ανάπτυξη  κτήριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ).

Σ7

Σ12

Σ13

 

 

 

Μέλος στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αειφόρου Ανάπτυξης Πανεπιστημιουπόλεων (ISCN) έχοντας στη συμβουλευτική του επιτροπή ακαδημαϊκό μέλος του Πανεπιστημίου. Σ17
Η ομάδας ΑΠΕΑ βρίσκεται στη διαδικασία πιλοτικής ανάπτυξης δύο φοιτητικών εστιών από χρησιμοποιημένα μεταλλικά εμπορευματοκιβώτια Σ9

Σ11

Σ17

Μέσω του προγράμματος FP7, έγινε και γίνεται έρευνα στη τεχνολογία των  Φωτοβολταικών, για αντικατάσταση της φυλλωτής επίστρωσης (laminate) με υαλοβάμβακα (fibre glass) δίνοντας πάρα πολλά πλεονεκτήματα όπως μεγάλη απόδοση, ευκολία και μικρό χρόνο εγκατάστασης. Σ7

Σ17

 

Climate-KIC:

Εκπαιδευτικά προγράμματα όπως : Διοργάνωση του μεγαλύτερου θερινού εκπαιδευτικού προγράμματος κλιματικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με 20 άλλα Πανεπιστήμια από την Ευρώπη

 

Εκπαίδευση στην κλιματική καινοτομία και τους Στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης σε Γυμνάσια και Λύκεια.

 

Δράσεις κλιματικής καινοτομίας για τα οικοδομικά απόβλητα.

 

Με το έργο Maritime Deep Demonstration γίνεται προσπάθεια για την απεξάρτηση του ναυτιλιακού τομέα της Κύπρου από τις συμβατικές πηγές ενέργειας.

 

Το ΤΕΠΑΚ πήρε μέρος στην σύνθεση του Εθνικού Σχεδίου για το Κλίμα και την Ενέργεια 2020-2030.

Σ4

Σ9

Σ13

Σ16

Σ17

Εκτός από τις 3 πολιτικές που αφορούν την ισότητα των φύλων και είναι στη διαδικασία έγκρισης από το Πανεπιστήμιο, υπάρχει και το έργο  Gender Smart.

Στόχος του είναι να  επιτύχει την ισότητα στο χώρο εργασίας.

Σ5

Σ17

Στόχος του έργου ACUA είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό ενός συστήματος διαλογής και συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης. Σ11

Σ12

Σ17

Ο κύριος στόχος του έργου ORGANIKO είναι να αναδείξει  τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της βιολογικής γεωργίας και προϊόντων έναντι αυτών της συμβατικής με τη χρήση δεικτών Σ3

Σ17

 

Έρευνες στη μετατροπή του CO2 σε μεθάνιο και σε πτητικά οξέα.

Επεξεργασία τοξικών αποβλήτων από πλοία με τη χρήση αερόβιου βιοαντιδραστήρα.

Αναβάθμιση τεχνητού υγροβιότοπου για την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων χωρίς κατανάλωση ενέργειας.

Σ7

Σ13

Σ17

Περισυλλογή και διαχείριση όλων των επικίνδυνων αποβλήτων του Πανεπιστημίου από τα εργαστήρια και γραφειακούς χώρους.

 

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα CyanoBox που έχει σκοπό την ανάπτυξη συστήματος να εκτελεί αυτόνομα, συνεχή και επιτόπια παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων στα οποία παρατηρείται το φαινόμενο του ευτροφισμού και της άνθησης τοξικών γενών κυανοβακτηρίων.

Σ6

Σ17

 

Στήριξη και ευημερία φοιτητών με διάφορα βοηθήματα. Σ1

Σ2

Σ17

 

Συμμετοχή σε μεγάλους οργανισμούς και έργα που αφορούν την Υγεία Σ3
Ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομίας Σ11

Σ17