ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου εισέρχεται ακόμη πιο δυναμικά στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής με την ανάληψη οριζόντιων πρωτοβουλιών βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο Πανεπιστήμιο και της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, από τις αρχές του 2020 όλες οι ενέργειες του καλύπτονται κάτω από την ομπρέλα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Οι στόχοι αυτοί αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας και προσδιορίζουν με σαφήνεια τον κόσμο στον οποίο θέλουμε να ζούμε. Ταυτόχρονα, μας δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία πρέπει μαζί να εργαστούμε για να δώσουμε λύσεις σε κάθε έναν από τους 17 στόχους.

Το Πανεπιστήμιο από τον Ιανουάριου του 2020 όρισε σύμβουλο Ακαδημαϊκό, για θέματα βιωσιμότητας, αλλά και από τον Οκτώβριο του 2020 δημιούργησε υβριδική ομάδα Ακαδημαϊκών και Λειτουργών για συντονισμό των ενεργειών για τους  17 Βιώσιμους Στόχους Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου. Περιττό να αναφέρουμε ότι προϋπήρχε από το 2017 και η επίσης υβριδική ομάδα Αειφορικής Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης που σκοπός της είναι η οργάνωση και καθοδήγηση του Πανεπιστημίου στην Αειφορική του Ανάπτυξη.

Για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,  η βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο Πανεπιστήμιο και της κοινωνίας μέσω των 17 ΒΣΑ, αποτελούν κρίσιμα ζητήματα. Από τις ενέργειες για τους 17 ΒΣΑ, αναδύεται και η έμπρακτη προώθηση του για την ανάπτυξη της Πράσινής Ενέργειας.

Ηλιακή Ψύξη

Στο Πανεπιστήμιο υπάρχει το πρώτο δημόσιο κτήριο με Ηλιακό Συστήμα Ψύξης/Θέρμανσης, που είναι τα εργαστήρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών. Το σύστημα χρησιμοποιεί θερμική ενέργεια για να παράγει ψύξη και θέρμανση. Η μέθοδος ηλιακής ψύξης/θέρμανσης δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε άλλο σύστημα στο κτήριο καθώς λειτουργεί ανεξάρτητα και η παραγόμενη ενέργεια του διοχετεύεται για τη ψύξη/θέρμανση του χώρου.

Οι Ακαδημαϊκοί του Τμήματος, Δρ. Σωτήρης Καλογήρου, Καθηγητής, και Δρ. Γιώργος Φλωρίδης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας και με εξωτερικούς σύμβουλους μελετητές,  πραγματοποίησαν τη μελέτη του συστήματος. Η προμήθεια και εγκατάσταση του συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής.

Σύστημα Γεωθερμίας

Στο ανακαινισμένο κτήριο της Πανεπιστημιακής και Δημοτική Βιβλιοθήκης εγκαταστάθηκε συνδυασμένο σύστημα Αντλίας Θερμότητας και Γεωθερμίας. Αντλία θερμότητας είναι  η τεχνολογία που το καλοκαίρι αφαιρεί (αντλεί) θερμότητα από το εσωτερικό του χώρου και την αποβάλει στο περιβάλλον. Αντίθετα, το χειμώνα αφαιρεί (αντλεί) θερμότητα από το περιβάλλον και την διοχετεύει στον εσωτερικό χώρο. Η γεωθερμία,  εκμεταλλευόμενη την σταθερή θερμοκρασία του εδάφους, προσφέρει νερό με σταθερή θερμοκρασία κατά την έξοδό του από το έδαφος. Η συνένωση των δύο μεθόδων γίνεται με σκοπό τη καλύτερη απόδοση του συστήματος Αντλίας Θερμότητας, συγκεκριμένα βελτίωσή του συντελεστή COP, δηλαδή μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας για παραγωγή ψύξης ή θέρμανσης. Η μελέτη της μεθόδου έγινε σε συνεργασία της Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών και Εξωτερικών συμβούλων.