ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχει μεγάλος αριθμός προγραμμάτων σπουδών και ερευνητικών προγραμμάτων που προωθούν την Αειφόρο Ανάπτυξη. Πιο κάτω φαίνονται όλα αυτά ανά Τμήμα.

 

Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII):

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (Cyprus International Institute – CII), είναι μια διεθνής πρωτοβουλία για έρευνα, εκπαίδευση και τεχνολογία που αφορά το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Το Ινστιτούτο αυτό, δημιουργήθηκε μετά από συνεργασία μεταξύ του Harvard School of Public Health (HSPH) και της κυβέρνησης της Κύπρου, με σκοπό την αντιμετώπιση καίριων περιβαλλοντικών ζητημάτων στην Κύπρο και σε όλη την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων της ανατολικής Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Το Ινστιτούτο προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, το ένα με θέμα την Περιβαλλοντική Υγεία και το άλλο με θέμα Επιδημιολογία και Βιοστατιστική, και διάφορα ερευνητικά προγράμματα που πραγματοποιούνται μέσω ενός διδακτορικού προγράμματος στην Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία.

Πολλά ερευνητικά προγράμματα υλοποιούνται μέσω του Εργαστηρίου για το νερό και την Υγεία, που αποτελεί μέρος του Ινστιτούτου αυτού και έχει ως κύριο στόχο τη μελέτη των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με τη χρόνια έκθεση σε διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των νέων μεθοδολογιών αξιολόγησης της έκθεσης αυτής.

 

Τα ερευνητικά προγράμματα αφορούν:

 

 • Την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης.
 • Την εφαρμογή συστηματικών μεθόδων υψηλής απόδοσης για την εξεύρεση της αιτίας της νόσου.
 • Επιδημιολογικές μελέτες για την αξιολόγηση του ανθρώπινης έκθεσης σε διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Ερευνητικά Προγράμματα:

 • Ενίσχυση της επίδοσης του θερμοκηπίου μέσω της χρήσης συγκεκριμένων ​​νανοσύνθετων, πρόγραμμα RPF 2011-13.
 • Αύξηση Αποδοτικότητας των CZTS photovoltaic devices, πρόγραμμα RPF 2011-13.
 • Ερευνητικό πρόγραμμα για ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών στο κέλυφος των κτηρίων (οροφή, όψεις και σκίαστρα), Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FP7 BFirst.
 • Ερευνητικό πρόγραμμα για ενσωμάτωση ηλιακών θερμικών συστημάτωνBuilding Integrated Solar Thermal Systems (BISTS) )στο κέλυφος κτηρίων (οροφή, όψεις), πρόγραμμα COST TU1205.
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΙΠΕ (ENERGY) για τη μέτρηση της θερμικής ενέργειας (απωλειών) σε οικιστικές μονάδες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.

 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Στο Τμήμα διδάσκονται μεγάλος αριθμός προγραμμάτων που βασίζονται στην Αειφόρο Ανάπτυξη ή καθοδηγούνται από την Αειφορία. Υπάρχουν επίσης και αρκετά ερευνητικά προγράμματα που αρχή τους είναι η Αειφορος Ανάπτυξη. Περισσότερα για τα προγράμματα του Τμήματος μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Τμήμα συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα QUESTESI (The Quality Systemof European Scientific and Technical Education for Sustainable Industry) όπου και με μεγάλη επιτυχία έχει εδραιωθεί η θέση του αφού πρόσφατα του έχει απονεμηθεί το πιστοποιητικό επιτυχίας. Το Πανεπιστήμιο είχε μία από τις καλύτερες πιλοτικές συμμέτοχες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα QUESTESI (http://www.plone.queste.eu/)  χρηματοδοτήθηκε κάτω από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Erasmus. Το έργο αποτελούσε συνεργασία του EFMD (European Foundation for Management Development) και ENQHEEI (EuropeanNetwork for Quality of Higher Engineering Education for Industry) – δύο κορυφαίων ακαδημαϊκών δικτύων στον τομέα της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και πέραν των 25 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ανάμεσα στα οποία και το Πανεπιστήμιο τουCambridge του Ηνωμένου Βασιλείου. Το έργο είχε διάρκεια 30 μήνες, και στόχευε στη προώθηση της Αειφορίας στην εκπαίδευση στους τομείς μηχανικής και τεχνολογίας στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα Πανεπιστημιακά προγράμματα όλων των Τμημάτων που σχετίζονται με την Αειφόρο Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Ευθύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, η έννοια της Αειφορίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Πιο κάτω αναφέρονται τα προγράμματα σπουδών που ασχολούνται συγκεκριμένα με το θέμα:

ΕΤΕΠ 104 Αρχές Αειφορικής Διαχείρισης

Αναλύεται η επίδραση του πληθυσμού, της οικονομικής μεγέθυνσης και της τεχνολογίας στην ποιότητα του περιβάλλοντος και την εξάντληση των φυσικών πόρων, παρουσιάζονται συμβατικοί τρόποι μέτρησης της ευημερίας μιας κοινωνίας και εναλλακτικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό της αειφόρου οικονομικής ευημερίας, επεξηγούνται βασικές οικονομικές αρχές για την αειφόρο διαχείριση σπάνιων φυσικών πόρων και γίνεται εισαγωγή στις μεθόδους και εργαλεία αειφορικής διαχείρισης: ανάλυση κύκλου ζωής, οικολογικό αποτύπωμα, αποτύπωμα άνθρακα και νερού.

ΕΤΕΠ 402 Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Γίνεται παρουσίαση των συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO & EMAS, παρουσιάζονται εφαρμογές περιβαλλοντικού ελέγχου (auditing) και επεξηγείται η Ανάλυση Κύκλου Ζωής ως βασικό εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης.

ΕΤΕΠ 204 Δομημένο Περιβάλλον

Το μάθημα εισάγεται με μελέτες των τοπικών κλιματικών συνθηκών και βιοκλιματικής ανάλυσης που καθορίζουν τις κατάλληλες στρατηγικές σχεδιασμού για θερμική άνεση του εσωκλίματος και μείωση της ενέργειας με μηχανικά μέσα για θέρμανση και δροσισμό.

ΕΤΕΠ 501 Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος καλύπτει τις τελευταίες θεωρίες και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της αειφορικής οικιστικής ανάπτυξης και διαχείρισης.

ΕΤΕΠ 504 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ανάλυση επικινδυνότητας

Η υλη του μαθήματος καλύπτει τα εξής στοιχειά: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Νομοθετικό πλαίσιο (Έργα και Προγράμματα), Προκαταρκτική Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων, Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων, Μεθοδολογία (Έργα και Προγράμματα), Εκπόνηση Μελετών, Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη, Μελέτη Κοινωνικών επιπτώσεων, Εισαγωγή στην Ανάλυση επικινδυνότητας, Νομοθετικό πλαίσιο Μεθοδολογία αξιολόγησης επικινδυνότητας,  Άνθρωπος και ανάλυση επικινδυνότητας, Καρκινογένεση, Περιβάλλον και ανάλυση επικινδυνότητας, Διαχείριση Επικινδυνότητας-Επικοινωνία και Εργαλεία λήψης αποφάσεων-Analytica software.

ΕΤΕΠ 534 Ενεργειακή Απόδοση και Ενεργειακός Έλεγχος

Το μάθημα εισάγει στην ενεργειακή πολιτική της Κύπρου σχετικά με τον ενεργειακό έλεγχο στα κτίρια.

ΕΤΕΠ 535  Ενεργειακή Αειφορία στο Δομημένο Περιβάλλον

Το μάθημα προσεγγίζει το κτίριο ολοκληρωτικά από το στάδιο της σύλληψης του, σαν χώρο ανταλλαγής ενέργειας μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

 

Τμήμα Νοσηλευτικής

Στη Σχολή αναπτύσσεται ένα Ερευνητικό Πρόγραμμα για Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αντιλήψεις του κοινού για την επαναχρησιμοποίηση του νερού στη Κύπρο, πρόγραμμα ΙΠΕ.

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα επιδιώκει να αναδείξει τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων, να εντοπίσει τους τομείς που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταξύ των διαφόρων πιθανών χρηστών για ανακυκλωμένο νερό στη Κύπρο, και προτείνει μηχανισμούς που μπορούν να προωθήσουν ένα υγιές πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης του νερού στο νησί. Αυτό θα επιτευχθεί, εν μέρει, μέσω δημόσιας έρευνας που θα εξετάσει την ευαισθητοποίηση του κοινού, τις ιδέες και τις ανησυχίες των διαφορετικών κοινοτήτων της χώρας.

Οι πρωταρχικοί στόχοι της έρευνας είναι οι ακόλουθοι:

 • Έκθεση σχετικά με την τρέχουσα ανάκτηση νερού και πρακτικές επαναχρησιμοποίησης στη Κύπρο
 • Προσδιορισμός των καλύτερων δυνατών χρήσεων ανακυκλωμένου νερού στο νησί (π.χ. γεωργική άρδευση, πλύσιμο αυτοκινήτων, νερό τουαλέτας ή βιομηχανικές χρήσεις).
 • Εντοπισμός για τη πιο αποδεκτή χρήση από το δημόσιο τομέα επαναχρησιμοποίησης του νερού και να αξιολογεί τις αντιλήψεις σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση του νερού μεταξύ (α) του ευρύτερου κοινού, (β) των αγροτών και (γ) εμπειρογνωμόνων της διαχείρισης υδάτων.
 • Αναγνώριση πιθανών κοινωνικο-δημογραφικών συσχετισμών αποδοχής του κοινού ή την απόρριψη των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης του νερού, προκειμένου για ενημέρωση με εκπαιδευτικές εκστρατείες από πρόσωπο σε πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Νοσηλευτικής

 

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Πρόγραμμα «Εξερευνώντας τη Πολιτιστική Αειφορία» «Investigating CulturalSustainability» COST IS 1007 (http://www.culturalsustainability.eu/) . Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η κατανόηση του ρόλου του πολιτισμού στην αειφόρο ανάπτυξη. Ο πολιτισμός μπορεί να θεωρηθεί ως η τέταρτη πυλώνα της αειφόρου ανάπτυξης μαζί με το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών