Εκπομπή ‘Σπίτι στη Φύση’ με θέμα τη Διαχείριση Χημικών και Εργαστηριακών (Επικίνδυνων) Αποβλήτων.
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων μέσω των εργαστηρίων του, διαχειρίζεται με αειϕορικό τρόπο τα απόβλητα αυτά έχοντας συνεργασία με αδειοδοτημένη εταιρεία για τη περισυλλογή και διαχείριση τους. Αυτή τη πολύ καλή πρακτική διαχείρισης, ανέδειξε η συγκεκριμένη περιβαλλοντική εκπομπή δίνοντας ακόμη ένα εύσημο για τα περιβαλλοντικά θέματα του  Πανεπιστημίου που συμβάλλει στο στόχο ‘Πράσινο Πανεπιστήμιο’. Το πρόγραμμα της εκπομπής αναδεικνύει την ορθή και αιειϕορική διαχείριση των επικίνδυνων αυτών αποβλήτων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, συμβάλουν και μιλούν διάϕοροι παραγωγοί των επικίνδυνων αποβλήτων, αδειοδοτημένες εταιρείες από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για περισυλλογή και διαχείριση και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου.

#greenatcut @greenatcut