ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής συντονίζει τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου:

  • Δέχεται την Αλληλογραφία που αφορά τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
  • Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των Πράσινων/Περιβαλλοντικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
  • Προτείνει Περιβαλλοντικούς Όρους για ενσωμάτωση στις Τεχνικές Προδιαγραφές στη περίπτωση που δεν υπάρχουν.

Στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής προωθούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφορών του Πανεπιστημίου, πριν την εξέτασή τους από την Επιτροπή Προσφορών, για έλεγχο ή/και ενσωμάτωση Πράσινων/Περιβαλλοντικών όρων.

Όραμα

Οι Υπηρεσίες και τα Τμήματα να ενσωματώνουν Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές στις προσφορές τους χωρίς τη βοήθεια του γραφείου και αυτό να έχει μόνο ελεγκτικό ρόλο.

Στόχος

Στόχος είναι η ενσωμάτωση συγκεκριμένων και βιώσιμων Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών στις προσφορές/συμβάσεις του Πανεπιστημίου

Διαδικασία 

  1. Έλεγχος των θεμάτων από το Συντονιστή που στάλθηκαν από το Γραφείο Προσφορών.
  2. Σε περίπτωση που δε συμπεριλαμβάνονται Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές στις εκάστοτε προσφορές, θα αποστέλλονται οι προσφορές πίσω στην Επιτροπή Προδιαγραφών για ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών. Ενδέχεται να υποβληθούν εισηγήσεις με προτάσεις στην Επιτροπή Προδιαγραφών. Δεν θα καθυστερείται η διαδικασία δημοσίευσης των προσφορών.
  3. Ενδεχομένως να προτείνονται και επιπλέον Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές και θα κοινοποιούνται άμεσα στους συντονιστές της προσφοράς για επικύρωση. Επίσης, οι εισηγήσεις θα κοινοποιούνται και στην Επιτροπή Προσφορών.
  4. Προώθηση των προτάσεων στην Επιτροπή Προσφορών και στο συντονιστή της Προσφοράς.

H πολιτική αυτή ανανεώθηκε το 2019 και ο συνονισμός τώρα γίνεται από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής και όχι από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων.