ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΒΑΣΕΩΝ

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΕΠΔΣ) δημιουργήθηκε για σκοπούς εσωτερικού συντονισμού των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η επιτροπή αυτή:

 • Δέχεται την Αλληλογραφία που αφορά τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των Πράσινων/Περιβαλλοντικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
 • Προτείνει Περιβαλλοντικούς Όρους για ενσωμάτωση στις Τεχνικές Προδιαγραφές στη περίπτωση που δεν υπάρχουν.

Στην Επιτροπή αυτή προωθούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφορών του Πανεπιστημίου, πριν την εξέτασή τους από την Επιτροπή Προσφορών, για έλεγχο ή/και ενσωμάτωση Πράσινων/Περιβαλλοντικών όρων.

Την Επιτροπή αποτελούν 3 μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού και 3 μέλη Διοικητικού Προσωπικού με Συντονιστή το green@cut. Υπάρχει εκπροσώπηση από τα πιο κάτω Τμήματα/Υπηρεσίες:

 1. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
 2. Τμήμα Νοσηλευτικής
 3. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
 4. Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας
 5. Υπηρεσία Οικονομικών
 6. Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας

 

Όραμα

Όραμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΕΠΔΣ) είναι οι Υπηρεσίες και τα Τμήματα να ενσωματώνουν Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές στις προσφορές τους χωρίς τη βοήθεια της ΣΕΠΔΣ και η Επιτροπή να έχει μόνο ελεγκτικό ρόλο.

Στόχος

Στόχος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων είναι η ενσωμάτωση συγκεκριμένων και βιώσιμων Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών στις προσφορές/συμβάσεις του Πανεπιστημίου

Λειτουργία

 1. Η ΣΕΠΔΣ θα συνεδριάζει όταν είναι αναγκαίο και ανάλογα με τα θέματα που θα τίθενται στην Επιτροπή Προσφορών του Πανεπιστημίου.
 2. Οι συνεδριάσεις θα υλοποιούνται κάποιες μέρες πριν την συνεδρία της Επιτροπής Προσφορών.
 3. Το Γραφείο Προσφορών θα ενημερώνει την ΣΕΠΔΣ για τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων της Επιτροπής Προσφορών και την ύπαρξη θεμάτων για τα οποία απαιτείται η συνεδρία της ΣΕΠΔΣ. Οι ημερομηνίες συνεδριάσεων θα είναι προκαθορισμένες και θα πραγματοποιούνται συνεδριάσεις ή όχι ανάλογα με τα θέματα της Επιτροπής Προσφορών.
 4. Η αποστολή των θεμάτων στην ΣΕΠΔΣ θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή τους από το Γραφείο Προσφορών.

Διαδικασία της ΣΕΠΔΣ

 1. Έλεγχος των θεμάτων από το Συντονιστή της ΣΕΠΔΣ που στάλθηκαν από το Γραφείο Προσφορών και προώθηση στα μέλη της Επιτροπής.
 2. Σε περίπτωση που δε συμπεριλαμβάνονται Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές στις εκάστοτε προσφορές, θα αποστέλλονται οι προσφορές πίσω στην Επιτροπή Προδιαγραφών για ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών. Η ΣΕΠΔΣ ενδέχεται να υποβάλει εισηγήσεις με προτάσεις στην Επιτροπή Προδιαγραφών. Δεν θα καθυστερείται η διαδικασία δημοσίευσης των προσφορών.
 3. Στη συνεδρία της Επιτροπής, τυχών να προτείνονται και επιπλέον Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές και θα κοινοποιούνται άμεσα στους συντονιστές της προσφοράς για επικύρωση. Επίσης, οι εισηγήσεις θα κοινοποιούνται και στην Επιτροπή Προσφορών.
 4. Προώθηση των προτάσεων στην Επιτροπή Προσφορών και στο συντονιστή της Προσφοράς.